Select Page

Evropská komise se snaží narušit instituci manželství, rodiny i suverenitu členských států EU!

Během loňského projednávání „Strategie pro rovnost LGBT osob v EU“ ve výboru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že jejím cílem je přinutit členské státy EU, aby „uznávaly rodinné vztahy v EU“. Předsedkyně EK tehdy přímo uvedla, že „pokud jste rodičem v jedné zemi, jste rodičem v každé zemi“.

Tento přístup fakticky vede k uznání osvojení dítěte dvěma otci nebo matkami, které již bylo v některých členských státech zavedeno, zatímco v jiných takové uznání vnitrostátní právo neumožňuje.

Dnes se tento znepokojivý slib stává skutečností

Evropská komise nedávno zveřejnila předběžné pokyny k návrhu „nařízení o uznávání rodičovství mezi členskými státy“. Pokud bude toto ustanovení schváleno, bude závazné pro všechny členské státy Evropské unie. Podle tohoto nařízení bychom byli nuceni uznávat adopce dětí homosexuálními páry žijícími v konkubinátu.

Evropská unie nás tak chce donutit přijmout nařízení, proti němuž se staví naprostá většina občanů EU.

 To nesmíme dopustit!

Ústavy mnoha evropských zemí přímo definují manželství jako „svazek muže a ženy“. Naprostá většina členských států EU výslovně zakazuje adopci dětí homosexuálními páry. Tato ustanovení jsou navíc plně v souladu s platným mezinárodním právem, včetně Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Především jsme však při vstupu do Evropské unie neudělili souhlas k zavedení rodinného práva v rozporu s vůlí většiny naší společnosti. Evropské smlouvy jasně stanoví, že hmotné rodinné právo spadá do výlučné pravomoci členských států. Evropská unie nemá žádnou pravomoc zasahovat do našeho vnitrostátního práva.

Musíme na toto nezákonné přivlastňování moci urychleně reagovat, než bude pozdě. Proto vás vyzýváme k podpisu petice adresované Ursule von der Leyenové, předsedkyni Evropské komise, v níž požadujeme, aby Komise respektovala zákony členských států a odmítla přijetí takového kontroverzního nařízení. Komisaři EU si musí být vědomi, že nesouhlasíme se svévolným a nezákonným zaváděním právních předpisů, které nemají oporu ve smlouvách a k nimž společnosti v členských zemích EU neudělily souhlas.

K rukám Ursuly von der Leyenové, předsedkyně Evropské komise

Vážená paní předsedkyně,

obracíme se na Vás, abychom vyjádřili své hluboké znepokojení v souvislosti se zahájením prací na návrhu „nařízení EU o uznávání rodičovství mezi členskými státy“.

Legislativní návrh Evropské komise stanoví, že všechny členské státy Evropské unie budou muset uznávat osvojení formalizovaná v jiných zemích EU. Členské státy, v nichž národní právo neumožňuje homosexuálním párům adoptovat děti, se proto ocitnou pod procesním tlakem, aby takové adopce, které jsou v rozporu s jejich vnitrostátními právními systémy, akceptovaly, a budou nuceny ignorovat své vlastní právní zásady, které jsou odrazem vůle většiny jejich občanů.

Takové jednání je v rozporu s ustanoveními Smluv, neboť překračuje pravomoci, které členské státy svěřily orgánům Evropské unie. Při vstupu do EU jsme byli ujištěni, že kvůli našemu členství v evropském společenství nebudeme vystaveni žádnému tlaku na změnu našeho hmotného rodinného práva.

Smlouvy o EU stanoví, že hmotné rodinné právo spadá do výlučné pravomoci členských států. Otázka uznání toho, kdo může a kdo nemůže být manželem nebo rodičem podle zákona, je prvkem rodinného práva, který spadá do výlučné pravomoci národních předpisů.

Proto je svoboda členských států přijímat vlastní rodinné právo, včetně námitky proti přiznávání výsad homosexuálním párům, které jsou přiznávány manželským párům, plně v souladu s právem EU. Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 16. prosince 2008 (spisová značka C-C-524/06) prohlásil, že „zásada zákazu diskriminace, která má svůj základ v článcích 12 a 43 Smlouvy o ES, vyžaduje, aby se srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno rozdílně a aby s různými situacemi nebylo zacházeno stejně“.

Proto Vás a celou Evropskou komisi kategoricky vyzýváme, abyste respektovali Smlouvy a zákony členských států a výše uvedený kontroverzní návrh nařízení stáhli. Pokud by bylo toto nařízení přijato, představovalo by závažné porušení pravomocí svěřených Evropské unii členskými státy a porušovalo by jejich právo přijímat zákony v souladu s vůlí jejich občanů.

 

S pozdravem,

občané Evropské unie