Select Page

Euroopa Komisjoni eesmärk on kahjustada nii abielu pühadust, perekonda kui ka ELi liikmesriikide suveräänsust!

Eelmisel aastal toimunud ELi „LGBT võrdõiguslikkuse strateegiat” käsitlevate komisjonide arutelude ajal teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et selle eesmärk on sundida ELi liikmesriike „tunnustama peresuhteid ELis”. Toona teatas komisjoni president otse, et kui olete lapsevanem ühes riigis, olete lapsevanem igas riigis.

Selle tulemusel tunnustatakse ka kahe ema või kahe isa poolt tehtud lapsendamisotsuseid, mida on mõned liikmesriigid juba kehtestanud, kuid osades liikmesriikides ei ole see siseriiklike õigusaktide tõttu lubatud.

Täna saab sellest murettekitavast lubadusest reaalsus.

Euroopa Komisjon avaldas hiljuti esialgsed juhised „liikmesriikidevahelise lapsevanemaks tunnistamise määruse” eelnõu kohta. Vastuvõtmisel oleks see otsus kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele siduv. Selle määruse kohaselt oleksime sunnitud tunnistama lapsendamist vabaabielu elevate homoseksuaalsete paaride poolt.

Sel moel tahab Euroopa Liit sundida meid vastu võtma määruseid, millele on enamik ELi kodanikke vastu.

Me ei tohi lasta sellel juhtuda!

Mitmete Euroopa riikide põhiseadused määratlevad abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Suurem osa ELi liikmesriikidest selgesõnaliselt keelab lapsendamise homoseksuaalsete paaride poolt. Veelgi enam, need sätted on täielikult kooskõlas kohaldatava rahvusvahelise õigusega, sealhulgas inimõiguste ülddeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga.

Ennekõike ei andnud me Euroopa Liiduga ühinedes nõusolekut perekonnaseaduse kehtestamiseks, mis oleks vastuolus meie ühiskonna enamuse tahtega. Euroopa lepingutes on selgelt sätestatud, et perekonnaõiguse materiaalõiguslikud küsimused kuuluvad liikmesriikide ainupädevusse. Euroopa Liidul ei ole õigust sekkuda meie siseriiklikesse õigusaktidesse.

Peame selle ebaseadusliku võimu kohaldamise vastu kiiresti tegutsema, enne kui on liiga hilja. Seetõttu soovitame teil allkirjastada Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile mõeldud petistioon, milles nõuame, et komisjon austaks liikmesriikide seadusi ja jätaks sellise vastuolulise määruse vastuvõtmise rahuldamata. Euroopa Komisjoni liikmed peavad teadma, et me ei nõustu selliste meelevaldse ja ebaseadusliku õigusnormide kehtestamisega, mis ei põhine aluslepingutel ja millele ELi liikmesriikide ühiskonnad ei ole nõusolekut andnud.

Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile

Lugupeetud proua president!

Pöördume teie poole, et väljendada oma sügavat muret seoses sellega, et alustati tööd ELi „Liikmesriikidevahelise lapsevanemaks tunnistamise määruse” eelnõu kallal.

Euroopa Komisjoni seadusandlikus ettepanekus on sätestatud, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tunnustama teistes EL-i riikides vormistatud lapsendusotsuseid. Seetõttu on liikmesriikidel, kus siseriiklikud õigusaktid ei võimalda homoseksuaalsetel paaridel teha lapsendusotsuseid, menetluslik surve tunnistada sellised lapsendamisotsuseid, mis on vastuolus nende siseriikliku õigussüsteemiga ja sellest tulenevalt on need riigid sunnitud eirama omaenda õiguspõhimõtteid, millega kajastatakse kodanike enamuse tahet.

Sellised tegevused rikuvad aluslepingute sätteid, ületades liikmesriikide poolt Euroopa Liidu asutustele antud volitusi. Euroopa Liiduga ühinedes kinnitati meile, et meie liikmelisus Euroopa kogukonnas ei tekita meile mingit survet oma materiaalse perekonnaõiguse muutmiseks.

Euroopa Liidu aluslepingutes täpsustatakse, et materiaalõiguslik perekonnaõigus kuulub liikmesriikide ainupädevusse. Seaduse kohaselt on abikaasa või lapsevanema tunnistamise küsimus perekonnaseaduse osa, mis kuulub siseriiklike sätete ainupädevusse.

Seetõttu on liikmesriikidel vabadus kehtestada oma perekonnaseadus, sealhulgas olla homoseksuaalsetele paaridele abielupaaridele antud privileegide andmise vastu, olles seejuures täielikult kooskõlas ELi õigusega. Euroopa Liidu Kohus teatas 2008. aasta 16. detsembri otsuses (toimiku number C-C-524/06), et „mittediskrimineerimise põhimõte, mille aluseks on EÜ artiklid 12 ja 43, nõuab et võrreldavaid olukordi ei tohi käsitleda erinevalt ja et erinevaid olukordi ei tohi käsitleda ühtemoodi”.

Sellest tulenevalt kutsume teid ja kogu Euroopa Komisjoni kategooriliselt üles austama liikmesriikide asutamislepinguid ja seadusi ning võtma tagasi eelnimetatud vastuoluline määruse eelnõu. Vastuvõtmise korral oleks see määrus vastuolus liikmesriikide poolt Euroopa Liidule antud võimuga ja rikuks nende õigust kehtestada seadusi kooskõlas oma kodanike tahtega.

 

Lugupidamisega,
Euroopa Liidu kodanikud