Select Page

Európska komisia chce narušiť inštitúciu manželstva, rodiny, ako aj zvrchovanosť členských štátov EÚ!

Počas rokovaní výboru o „Stratégii rovnosti LGBT osôb“, ktoré sa uskutočnili minulý rok, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že jej účelom je prinútiť členské štáty EÚ „uznať rodinné vzťahy v EÚ“. Predsedníčka EK vtedy priamo povedala, že „ak ste rodičom v jednej krajine, ste rodičom v každej krajine“.

To v praxi vedie k uznaniu adopcií detí dvoma mužmi alebo ženami, ktoré už boli zavedené v niektorých členských štátoch, zatiaľ čo v iných štátoch nie je ich uznanie vnútroštátnym právom dovolené.

Dnes sa tento znepokojujúci prísľub stáva skutočnosťou.

Európska komisia nedávno zverejnila predbežné usmernenia k návrhu „nariadenia o uznávaní rodičovstva medzi členskými štátmi“. Ak bude schválené, stane sa záväzným pre všetky členské štáty Európskej únie. Podľa tohto nariadenia by sme boli nútení uznať adopcie detí homosexuálnymi pármi.

Európska únia nás chce prinútiť, aby sme akceptovali nariadenia, proti ktorým sa stavia veľká väčšina občanov EÚ.

Nesmieme dovoliť, aby sa tak stalo!

Ústavy mnohých európskych krajín priamo definujú manželstvo ako „zväzok muža a ženy“. Výrazná väčšina členských štátov EÚ výslovne zakazuje adopcie detí homosexuálnymi pármi. Tieto ustanovenia sú navyše v úplnom súlade s platným medzinárodným právom, vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

Predovšetkým, keď sme vstupovali do Európskej únie, nedali sme žiadny súhlas, aby nám bolo vnucované rodinné právo, ktoré sa prieči vôli väčšiny našich spoločností. Európske zmluvy jasne stanovujú, že hmotné rodinné právo patrí do výlučnej právomoci členských štátov. Európska únia nie je oprávnená zasahovať do našich vnútroštátnych právnych predpisov.

Proti tomuto nezákonnému prisvojovaniu si moci musíme naliehavo reagovať, kým nebude neskoro. Preto vám odporúčame, aby ste podpísali petíciu predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, v ktorej požadujeme, aby Komisia rešpektovala zákony členských štátov a zamietla prijatie takéhoto kontroverzného nariadenia. Komisári EÚ musia vedieť, že nesúhlasíme so svojvoľným a nezákonným ukladaním právnych noriem, ktoré nemajú oporu v zmluvách a s ktorými spoločnosti jednotlivých krajín EÚ nesúhlasili.

Pre Uršulu von der  Leyenovú, predsedníčku Európskej komisie

Vážená pani predsedníčka,

obraciame sa na Vás, aby sme vyjadrili naše hlboké znepokojenie súvisiace so začatím prác na návrhu európskeho „nariadenia o uznávaní rodičovstva medzi členskými štátmi“.

Legislatívny návrh Európskej komisie stanovuje, že všetky členské štáty Európskej únie budú musieť uznať adopcie formálne vzniknuté v iných krajinách EÚ. Členské štáty, v ktorých vnútroštátne právo neumožňuje homosexuálnym párom adoptovať deti, sa preto ocitnú pod procedurálnym tlakom, aby uznali takéto adopcie, ktoré odporujú ich vnútroštátnym právnym systémom, a boli nútené ignorovať svoje vlastné právne zásady, ktoré sú prejavom vôle väčšiny ich občanov.

Takéto konanie porušuje ustanovenia európskych zmlúv tým, že prekračuje právomoci, ktoré boli orgánom Európskej únie zverené členskými štátmi. Pri vstupe do EÚ sme boli ubezpečení, že naše členstvo v európskom spoločenstve nás nevystaví tlaku na zmenu nášho hmotného rodinného práva.

Zmluvy EÚ stanovujú, že hmotné rodinné právo patrí do výlučnej právomoci členských štátov. Otázka uznania toho, kto môže a kto nemôže byť manželom alebo rodičom podľa zákona, je súčasťou rodinného práva, ktoré spadá do výlučnej kompetencie vnútroštátnej právnej úpravy.

Sloboda členských štátov uzákoniť svoje vlastné rodinné právo, vrátane odmietnutia udeliť homosexuálnym párom výsady, ktoré sú priznané manželským párom, je v úplnom súlade s právom EÚ. Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozhodnutí zo 16. decembra 2008 (Vec C-524/06) vyhlásil, že „zásada zákazu diskriminácie, ktorá má svoj základ v článku 12 ES alebo v článku 43 ES, vyžaduje, aby porovnateľné situácie neboli posudzované rozdielne a aby rozdielne situácie neboli posudzované rovnako“.

Preto Vás a celú Európsku komisiu dôrazne vyzývame, aby ste dodržiavali zmluvy, ako aj zákony členských štátov a stiahli uvedený kontroverzný návrh nariadenia. Ak by bolo toto nariadenie prijaté, predstavovalo by vážne porušenie právomocí, ktoré členské štáty udelili Európskej únii a porušilo by právo štátov prijímať zákony v súlade s vôľou svojich občanov.

S pozdravom, občania Európskej únie